Tekniske specifikationer

PRODUKTINFORMATION

Revisionsdato: 17.05.2022

Color Stories maling

Unik kvalitets maling til steder, hvor der ønskes en slidstærk overflade med høj finish og afdæmpet glans. Velegnet til de fleste maleropgaver, hvor der stilles store krav til overfladen.

Color-stories fremstår med en flot finish og kan benyttes på vægge og lofter, samt på grundmalet træ og metal, såsom døre, karme og radiatorer

Det anbefales at udføre prøvefelt.

Produktet lever op til vaskeklasse 1 (EN 13300), emissionsklasse M1 (EMCBM) og kan benyttes i DGNB byggeri med 100 TLP-point.

Color Stories maling opfylder kravene til EU miljømærket Blomsten i alle nuancer, såfremt produktet tones med Color Stories Tonesystem Monicolor C.

 

Produktbeskrivelse

Color Stories maling er en kvalitets akrylmaling, som giver en flot og særdeles robust, blokfri, overflade.

Malingen er nærmest drypfri, lugtsvag og nem at stryge.

Produktet fremstår med en flot glat overflade, er rengøringsvenlig og resistent i overfladen.

 

Anvendelsesområder

Malebehandling af grundmalet træ- og metal samt tidligere malet træ- og metal. Kan også anvendes til maling af andre hårde underlag, såsom sten og eternit. Anvend, om nødvendigt, en egnet hæfteprimer.

Velegnet til maling af radiatorer og rør (ikke el-varme). Varmebestandig op til 80°C uden at gulne.

 

Underlag

Flader der males skal være rene, tørre, fedtfri og fri for løstsiddende materiale.

Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med grundrens efter brugsanvisningen og matslibes.

Sugende underlag grundes med mikrogrunder, træ og metal grundes med egnet grundmaling. 

Visse underlag fordrer specialprimer for at sikre god vedhæftning.

Knaster forsegles med egnet grunder, inden malebehandling.

 

Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Undgå at arbejde for længe i den påførte maling, men lad den flyde sammen.

Lad malingen tørre mindst 6-8 timer mellem lagene.

Der kan normalt mellemslibes efter 12 timer.

Der skal, som udgangspunkt, malebehandles med to dækkende lag.

 

Sikkerhed & Miljø

For at beskytte dig selv bør du anvende arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, når du maler.

 

Rengøring

Værktøj kan vaskes med vand evt. tilsat grundrens.
Skal man fortsætte med at male dagen efter, kan man pakke pensel og ruller ind i en tæt forseglet plastikpose.

 

Bemærk

Rester af maling bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og afleveres derfor på kommunal modtagerstation.

 

TEKNISKE DATA

 

Type: Akryl til træ og metal.

Anvendelsesområder: Indvendigt, grundmalet træ og metal.

Bindemiddel: Akryl. 

Glans: Ca 6, mat. 

Kulør: Color Stories farvekort 

Rækkeevne: 8-10 m²/ltr

Tørretid: 4-12 timer, afhængig af de aktuelle forhold. Overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF.

Temperatur ved påføring: Anvendes ved 10°C-25°C (underlag og omgivelser). RF 40-80%. 

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Mal-Kode: 00-1 (1993)

 

SIKKERHEDSDATABLAD

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

SDS udarbejdet: 24.03.2020

Revisionsdato: 24.06.2022

SDS version: 2.0

 

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

 

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

 

Handelsnavn: Color Stories maling - flere kulører. 

 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Vægmaling.

Anvendelser der frarådes: Må kun anvendes som beskrevet ovenfor, andre anvendelser skal ske i samråd med leverandøren.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

 

FIRMANAVN OG ADRESSE:

Color Stories ApS

Tousvej 54

8230 Åbyhøj

Tlf.: +45 30404251

www.color-stories.dk

 

KONTAKTPERSON OG MAIL:

Color Stories: info@color-stories.dk

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet og valideret af: Kontakt Color Stories for yderligere information

 

Nødtelefon

Giftlinien: +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).

 

PUNKT 2: Fareidentifikation

- Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Mærkningselementer

- Farepiktogram: Ingen kendte 

- Signalord: - 

- Faresætning(er): Ingen kendte.

- Sikkerhedssætning(er): Generelt Forebyggelse: Undgå indånding af tåge/damp/røg/spray. (P261). [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn. (P284).  

- Oplysningspligtige indholdsstoffer: Ingen kendte.

Anden mærkning

EUH208, Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6], 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH210, Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Indeholder et biocidholdigt produkt.

Andet

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof.

VOC

VOC indhold: 0 - 10 g/L
MAXIMUM VOC INDHOLD (Fase II, kategori A/a (VB): 30 g/L)

 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1./3.2. Stoffer / Blandinger

NAVN: Titandioxid

IDENTIFIKATIONSNUMRE: 

CAS nr: 13463-67-7
EF nr.: 236-675-5
REACH: 01-2119489379-17 Indeksnr.:

INDHOLD: 15-25%

CLP KLASSIFICERING

 

NAVN: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 2634-33-5 EF-nr: 220-120-9 Index-nr: 613-088-00-6

INDHOLD: <0.05%

CLP KLASSIFICERING: Acute tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1 H302, H315, H317, H318, H400

 

NAVN: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol- 3-on [EU-No.220-239-6]

IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 55965-84-9 Index-nr: 613-167-00-5

INDHOLD: <0.0015%

CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

H301, H311, H314, H317, H318, H331, H400, H410 (M-acute = 1) (M-chronic = 1)

 

 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72.
Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

 

Indånding: 

Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg læge ved vedvarende ubehag.

 

Indtagelse:

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. 

 

Hudkontakt:

Evt. forurenet hud skylles med vand.

 

 

Øjenkontakt:

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Søg læge.

 

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan virke let irriterende på hud og øjne. Produktet indeholder stoffer som kan udløse en allergisk reaktion, hos allerede sensibiliserede personer.

 

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue

 

 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Omgivende ild:

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

Slukningsmidler

Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Carbonoxider. Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

Anvisninger for brandmandskab

Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.


PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ingen særlige krav. 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ingen særlige krav. 

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

 

 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Forholdsregler for sikker håndtering

Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.

Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til anvendelser som beskrevet under identificerede anvendelsesområder til vægmaling. 


PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kontrolparametre:

Titandioxid
Grænseværdi (8 timer) (mg/m3): 6 (som Ti)
Anmærkninger:
K = Støvformige materialer med indhold af stoffet på respirabel form anses for at være kræftfremkaldende.

Bekendtgørelse nr. 2203 om grænseværdier for stoffer og materialer af 29/11/2021.

Titandioxid er optaget på den nationale liste over stoffer mistænkt for at kunne forårsage kræft Bekendtgørelse nr. 1795 af 18/12/2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

DNEL: Titandioxid

Varighed/Eksponeringsvej/DNEL

På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere / indåndning /10 mg/m3

På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger / Oral / 700 mg/kg bw/day

 

PNEC: Titandioxid

Eksponeringsvej/Varighed af eksponering/PNEC:

Ferskvand / - / 0,184 mg/l

Ferskvandssediment / - /1000 mg/l

Havvand / - / 0,0184 mg/l

Havvandssediment / - / 100 mg/Kg

Jord / - / 100 mg/l

Periodisk udslip / - / 0,193 mg/l

Spildevandsbehandlingsanlæg / - / 100 mg/l

 Eksponeringskontrol:

Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt. Se evt. At-vejledning D.7.1, Maj 2001

Generelle forholdsregler: Rygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet.

Eksponeringsscenarier:

Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.

Eksponeringsgrænse:

Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksimumkoncentrationer for

eksponering. Se arbejdshygiejniske grænseværdier ovenfor.

Tekniske tiltag:

Udvikling af dampe skal holdes lavest muligt og under de pågældende grænseværdier (se ovenfor). Brug eventuelt punktudsugning såfremt almindelig luftgennemstrømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjenskyl og nødbruser.  

Hygiejniske foranstaltninger

Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Ingen særlige krav

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Generelt

Generelt: Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'. Anvend kun CE mærket værneudstyr.

 

Luftvejene: 

Påføring med sprøjte

Kombinations-filter A2P3
Klasse 2/3
Farve Brun/Hvid
Standarder: EN14387

Beskyttelse af hænder:

 

Naturgummi /latex)

Handsketykkelse: 0.4
Standarder: EN374-2, EN388

Beskyttelse af øjne/ansigt:

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.
Ingen særlige krav. 

Beskyttelse af hud og krop: 

Anvend egnede beskyttelsesklæder fx overtræksdragt i polypropylen eller arbejdstøj i bomuld/polyester. Ved sprøjtning anvendes kemikalieresistent dragt med hætte, der er EN-godkendt type 4, 5, 6 og Kategori III.

 

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om muligt spildbakker under arbejde


PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

 

Udseende:

Flydende

Lugt:

Svag

Lugttærskel:

-

pH:

8-9

Smeltepunkt/Frysepunkt (°C):

-

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C):

-

Flammepunkt (°C):

-

Fordampningshastighed:

-

Antændelighed (fast stof, luftart):

-

Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser (vol-%):

-

Damptryk (Pa):

-

Dampmassefylde (luft=1):

-

Relativ massefylde:

 

Opløselighed i vand:

Opløselig

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:

-

Selvantændelsestemperatur (°C):

-

Dekomponeringstemperatur (°C):

-

Viskositet:

-

Eksplosive egenskaber:

-

Oxiderende egenskaber:

-

 

 

Andre oplysninger

 

Opløselig i fedt:

-

Overfladespænding (mN/m, 25 °C):

-

 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet 

Ingen data.

Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Risiko for farlige reaktioner

Ingen særlige.

Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler

Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.


PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger


11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet

Substans: 3(2H)-Isothiazolinon,2-Methyl
Art: Kanin
Test: LD50
Eksponeringsvej: Dermalt
Resultat: 242 mg/Kg

Substans: 3(2H)-Isothiazolinon,2-Methyl
Art: Rotte
Test: LD50
Eksponeringsvej: Oral
Resultat: 183 mg/Kg

Substans: 3(2H)-Isothiazolinon,2-Methyl
Art: Rotte
Test: LC50
Eksponeringsvej: Inhalation
Resultat: 0,11 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6]
Art: Kanin
Test: LD50
Eksponeringsvej: Dermalt
Resultat: 200 - 1000 mg/Kg

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6]
Art: Rotte
Test: LD50
Eksponeringsvej: Oral
Resultat: 49,6 - 75 mg/Kg

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6]
Art: Rotte
Test: LC50
Eksponeringsvej: Inhalation
Resultat: 0,33 mg/l, 4 h, aerosol

Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
Art: Rotte
Test: LD50
Eksponeringsvej: Dermalt
Resultat: 4115 mg/Kg

Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
Art: Rotte
Test: LD50
Eksponeringsvej: Oral
Resultat: 1193 mg/Kg

Hudætsning/-irritation: 

Substansdata: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Test: OECD Guideline 404
Organisme: Kanin
Resultat: Irriterer huden

 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: 

Substansdata: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
Test: no guideline followed
Resultat: Can course serious eye damage

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: 

Substansdata: 3(2H)-Isothiazolinon,2-Methyl

Substansdata: 3(2H)-Isothiazolinon,2-Methyl Organisme: Menneske
Resultat: Can course allergic reaction at skin contact

Substansdata: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3- on [EU-No.220-239-6]
Organisme: Menneske
Resultat: Can course allergic reaction at skin contact

Substansdata: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
Organisme: Menneske
Resultat: Can course allergic reaction at skin contactProduktet indeholder stoffer som kan udløse en allergisk reaktion, hos allerede sensibiliserede personer.

 

Kimcellemutagenicitet: 

Substansdata: 3(2H)-Isothiazolinon,2-Methyl

Substansdata: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3- on [EU-No.220-239-6]
Resultat: No effect in experiments on animals
Ingen skadelig virkning observeret.

 

Kræftfremkaldende egenskaber

Substansdata: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3- on [EU-No.220-239-6]
Resultat: No effect in experiments on animals
Ingen skadelig virkning observeret.

Reproduktionstoksicitet

Substansdata: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3- on [EU-No.220-239-6]
Resultat: No effect in experiments on animals
Ingen skadelig virkning observeret.

Enkel STOT-eksponering

Substansdata: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Gentagne STOT-eksponeringer

Ingen data.

Aspirationsfare

Ingen data.

Langttidsvirkninger

Ingen særlige

 

 

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Toksicitet

Substans: 3(2H)-Isothiazolinon,2-Methyl Art: Fisk
Test: LC50
Varighed: 96 h

Resultat: 4,77 mg/l

Substans: 3(2H)-Isothiazolinon,2-Methyl Art: Dafnier
Test: EC50
Varighed: 48 h

Resultat: 0,18 mg/l

Substans: 3(2H)-Isothiazolinon,2-Methyl Art: Alger
Test: EC50
Varighed: 72 h

Resultat: 0,16 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6] Art: Fisk
Test: LC50
Varighed: 96 h

Resultat: 0,19 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6] Art: Dafnier
Test: EC50
Varighed: 48 h

Resultat: 0,10 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6] Art: Alger
Test: EC50
Varighed: 72 h

Resultat: 0,048 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6] Art: Alger
Test: EC50
Varighed: 96 h

Resultat: 0,166 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6] Art: Alger
Test: NOEC
Varighed: 96 h

Resultat: 0,032 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6] Art: Dafnier
Test: EC50
Varighed: 21 days

Resultat: > 1 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6] Art: Dafnier
Test: EC50
Varighed: 48 h

Resultat: 1,02 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6] Art: Fisk
Test: LC50
Varighed: 96 h

Resultat: 0,58 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6] Art: Fisk
Test: NOEC
Varighed: 34 days

esultat: 0,5 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6] Art: Alger
Test: NOEC
Varighed: 48 h

Resultat: 0,00064 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6] Art: Dafnier
Test: NOEC
Varighed: 21 d

Resultat: 0,004 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6] Art: Fisk
Test: NOEC
Varighed: 28 d

Resultat: 0,098 mg/l

Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.247-500-7], mix (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EU-No.220-239-6] Art: Alger
Test: NOEC
Varighed: 72 h

Resultat: 0,0012 mg/l

Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Art: Fisk
Test: LC50
Varighed: 96 h

Resultat: 1,3 mg/l

Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Art: Dafnier
Test: EC50
Varighed: 96 h

Resultat: 1,5 mg/l

Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Art: Alger
Test: EC50
Varighed: 48 h

Resultat: 0,055 mg/l

Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Art: Dafnier
Test: EC50
Varighed: 48 h

Resultat: 2,94 mg/l

Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Art: Alger
Test: EC50
Varighed: 24 h

Resultat: 0,11 mg/l

Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Art: Fisk
Test: NOEC
Varighed:

Resultat: 0,21 mg/l

Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Art: Dafnier
Test: NOEC
Varighed: 21 days

Resultat: 1,2 mg/l

 

 

 

Persistens og nedbrydelighed

Substans

Nedbrydelighed i vandmiljøet

Test

Resultat

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Ja

-

-

 

Bioakkumuleringspotentiale

Substans

Potentiel bioakkumulerbar

LogPow

BCF

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol...

Nej

0,4

3,6

  

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Nej

1,3

-

 

 

Mobilitet i jord

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol...: Log Koc= 0,39516, Kalkuleret fra LogPow (Højt mobilitetspotentiale.).

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on: Log Koc= 1,10787, Kalkuleret fra LogPow (Højt mobilitetspotentiale.).

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof.

Andre negative virkninger

Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer. Produktet indeholder stoffer som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet pga. deres ringe nedbrydelighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse


13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe

EAK- kode

Affaldstype

H

08 01 12

Maling- og lakaffald, bortset fra affald

henhørende under 08 01 11

 

SÆRLIG MÆRKNING:

-

FORURENET EMBALLAGE:

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.


PUNKT 14: Transportoplysninger


Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

14.1 -14.4.

Miljøfarer

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

 

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER:

Gravide og ammende må ikke udsættes for påvirkninger fra produktet. Risikoen og muligheden for tekniske foranstaltninger eller indretning af arbejdsstedet til imødegåelse af sådanne påvirkninger skal derfor vurderes.

KRAV OM SÆRLIG UDDANNELSE:

-

ANDEN MÆRKNING:

MAL-kode (1993): 00-1.

Kilder:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre med senere ændringer.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (CLP).
EU forordningen 1907/2006 (REACH) med tilpasninger.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen.


PUNKT 16: Andre oplysninger


Andre oplysninger:

Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3:

H301 - Giftig ved indtagelse.
H302 - Farlig ved indtagelse.
H311 - Giftig ved hudkontakt.
H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 - Forårsager alvorlig øjenskade. H330 - Livsfarlig ved indånding.
H331 - Giftig ved indånding.

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Andet

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.

 

 

Sikkerhedsdatabladet er valideret af

Admin

Der er foretaget ændringer i følgende punkter:

-

Dette sikkerhedsdatablad erstatter version:

-